1. 3-х рівнева документація по ТЦУ подається перший раз за 2021 в 2022 році?

Глобальна документація з ТЦУ (майстер-файл) подається на запит податкової служби. Норми Закону №466-IX в частині майстер-файлу та звіту у розрізі країн починають діяти з 01 січня 2021 року. Державна податкова служба може надіслати запит з вимогою надати майстер-файл не раніше 12 місяців з дати закінчення фінансового року (і не пізніше 36 місяців), встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить платник, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше дванадцяти місяців після закінчення звітного року.

Отже, вперше запит щодо надання майстер-файлу може бути надано органами ДПС за 2021 рік не раніше 1 січня 2023 року.

Звіт у розрізі країн вперше має подаватися відповідними платниками щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році (протягом 12 місяців), але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports).

  1. Представництва нерезидентів також мають подавати повідомлення про участь в міжнародній групі компаній?

Так, якщо у звітному році представництво здійснювало контрольовані операції, то до 1 жовтня року, що настає за звітним, зобов’язане одночасно з поданням звіту про контрольовані операції подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Вперше таке повідомлення подається в 2021 році за 2020 рік.

  1. Якщо в групі сотні компаній, треба буде подавати всі CbC, чи тільки по контрагентах платника?

У звіті у розрізі країн повинен містити інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність.

Його має подавати платник податків, якщо він відповідає за наявності однієї із таких обставин:

платник податків є материнською компанією групи або є уповноважений материнською компанією на подання такого звіту;

відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії групи подання звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія не уповноважує іншого учасника на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;

між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.

  1. Чи означає звільнення КІК від оподаткування звільнення від звітування?

Ні, контролююча особа зобов’язана подати звіт про КІК, а у ньому вказати підстави звільнення від оподаткування прибутку КІК.

  1. Мають працювати дві вимоги для звільнення оподаткування КІК? Чи якщо наявне DTT, але сукупний дохід більше 2 млн, то все одно прибуток КІК оподатковується?

Скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу у випадку наявності DTT та одночасного дотримання однієї з таких умов:

а) КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою 13%, або

б) частка пасивних доходів КІК <= 50 % загальної суми доходів КІК із всіх джерел.

  1. Коли вперше подається звіт про КІК, в 2021 чи 2022?

Вперше звіт про КІК подається за 2021 рік одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств у 2022 році.

  1. А ким звітність КІК має бути завірена, якщо вона не подається офіційно в локальні органи іноземної держави?

Законом №466-IX від 16 січня 2020 року передбачено необхідність в обов’язковому порядку додавати до звіту про КІК завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

При цьому, у Законі не міститься чітких положень щодо процедури завірення копії фінансової звітності КІК. На нашу думку, з метою визначення, яким чином має бути завірена копія фінансової звітності, доцільно розглядати окремо кожну юрисдикцію, в якій зареєстровано КІК. Проте, ми припускаємо, що на практиці до податкових органів буде подаватись копія фінансової звітності підписана директором КІК, нотаріально завірена та апостильована.

Також звертаємо увагу, що нормами Закону також передбачено, що під час проведення перевірки КІК контролюючий орган відповідно до пп.392.6.4.3. пп. 392.6.4 п.392.6 ст.392 у разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів або ненадання повного комплекту документів може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.

При наданні контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, що підтверджує фінансові результати контрольованої іноземної компанії, такий аудиторський висновок є достатнім документом, на основі якого визначається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування та обчислюється скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Подання контролюючою особою такого аудиторського висновку не потребує надання нею додаткових документів для підтвердження прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.

  1. У звіті про КІК потрібно розкрити структуру власності, якщо у такій структурі крім резидента України ще є компанія іноземний резидент чи потрібно розкривати і структуру цієї іноземної компанії (чи обмежуємо просто найменуванням і розміром частки)?

У звіті про КІК зазначається розмір частки, якою володіє контролююча особа в КІК та/або структура володіння часткою в КІК у разі опосередкованого володіння такою часткою. Тобто, структуру іноземної компанії розкривати не потрібно, якщо тільки через неї не відбувається опосередковане володіння часткою в КІК.

  1. Фізична особа, яка володіє КІК має від свого імені подавати звіт?

Якщо фізична особа є контролюючою особою, то одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік, вона зобов’язана подати звіт про КІК.

  1. Якщо дохід КІК сформовано на базі доходів українських дочірніх компаній, чи вважається такий дохід базою для податку?

Закон 466-ІХ не визначає положень щодо звільнення від оподаткування прибутків КІК, отриманих джерелом походження з України, тобто прибутки КІК отримані від українських дочірніх компаній мають бути оподатковувані контролюючою особою в Україні на загальних підставах, за умови виконання інших критеріїв щодо обов’язкового оподаткування.

  1. Якщо згідно пункту 392.4.1 компанія звільняється від оподаткування, але сукупний дохід перевищує 2 млн євро, то все одно можна застосувати звільнення?

Можна, якщо КІК є публічною компанією або організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).

І так само якщо згідно пункту 392.4.2 сукупний дохід не перевищує 2 млн грн, тобто підпадаємо під звільнення, але під критерії пункту 392.4.1 не підпадаємо то буде звільнення?

Так, незалежно від виконання умов 392.4.1 пункту 392.4 ст.39 ПКУ скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з умов підпункту 392.4.2 пункту 392.4 ст.39 ПКУ. Проте, незалежно від звільнення від оподаткування,  передбачено подання звітності по КІК.