Випадки обов’язкового зменшення СК

Прострочення внесення вкладу

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом 6 місяців із дати державної реєстрації товариства (ч. 1 ст. 14 Закону про ТОВ). Щоправда, закон дозволяє передбачати у статуті інший строк.

У разі якщо учасник прострочив унесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження, у якому зазначено додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Такий додатковий строк установлює виконавчий орган або статут товариства, але він не має перевищувати 30 днів (ст. 15 Закону про ТОВ).

За умови, якщо учасник не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства повинен скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість з унесення вкладу;

2) про зменшення СК товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру СК товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

ЗАВВАЖИМО

У разі прийняття рішення загальними зборами товариства про виключення учасника-боржника з товариства з виплатою йому частини майна товариства, пропорційній унесеній ним частці у СК (опція № 1), також доведеться зменшити СК.

Загалом же Закон про ТОВ не вимагає автоматичного зменшення СК у разі виходу учасника з виплатою його частки у СК. Адже учасники, що залишилися, можуть прийняти рішення про перерозподіл частки учасника, який виходить із товариства, пропорційно їх частці у СК.

Зниження вартості чистих активів

Як передбачено ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50% порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства повинен скликати загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів із дня зниження вартості чистих активів.

Чисті активи — активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.(п. 4 НП(С)БО 19)

До порядку денного згаданих загальних зборів входять питання про:

  • заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства;
  • зменшення СК товариства

або

  • ліквідацію товариства.

Викуп частки учасника товариством

Товариство має право придбавати частку або частину частки учасника у власному СК без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, якщо на день цього придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки (її частини). Такий резервний капітал не можна використовувати для виплат на користь учасників товариства (ч. 1 ст. 25 Закону про ТОВ).

Водночас Закон про ТОВ не забороняє викуп частки учасника товариства без створення резервного капіталу, але при цьому зі зменшенням СК. Докладно про викуп частки власних корпоративних прав читайте у статті «Викуп і продаж частки власних корпоративних прав: податковий та бухгалтерський облік».

Щодо викупу частки є ще одна вимога, передбачена ч. 4 ст. 25 Закону про ТОВ: у разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством без зменшення СК товариство зобов’язане здійснити відплатне відчуження такої частки (частини частки) не пізніше ніж через рік із дня її придбання.

Принагідно виникає запитання, на яке немає чіткої відповіді: чи зобов’язане ТОВ зменшувати СК, якщо протягом указаного року не продасть викуплену в учасника частку? Закон про ТОВ не вимагає беззастережного зменшення СК у разі невиконання вимоги щодо продажу викупленої частки протягом року. Тож, до появи роз’яснень можна не квапитися зі зменшенням СК. А загалом рішення про зменшення СК можна прийняти й на добровільних засадах.

Спадкоємець не подав заяви про вступ до товариства

Нині ч. 1 ст. 23 Закону про ТОВ передбачає: у разі смерті учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця або правонаступника без згоди учасників товариства. Тож, варіант із неприйняттям спадкоємця до складу учасників уже не актуальний.

Однак ч. 2 ст. 23 Закону про ТОВ передбачає: якщо частка спадкоємця в товаристві становить менш як 50%, він протягом року з дня спливу строку для прийняття спадщини, має подати заяву про вступ до товариства. А якщо спадкоємець цього не зробить, товариство може виключити учасника з товариства (з виплатою спадкоємцеві його частки), і таке виключення, звісно, може спричинити зменшення СК.

Докладніше на цю тему див. у статті «Спадкування частки в товаристві: податкові наслідки для спадкоємця».

Добровільне зменшення СК

Зважаючи на норми ч. 1 ст. 19 Закону про ТОВ, товариство має право зменшити свій СК. Таке зменшення може відбуватися як із виплатами учасникам їх частки (скажімо, у зв’язку з виходом учасника з товариства), так і без таких. Проте наголошуємо: у разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним (ч. 2 ст. 19 Закону про ТОВ).

Щодо розміру виплати учасникам, то вона може бути як меншою (дорівнювати) за розмір зменшення СК, так і більшою за розмір зменшення СК.

Крім того, рішення про зменшення СК може бути прийняте з метою покриття (зменшення) розміру збитків товариства, навіть якщо вартість чистих активів товариства не знизилася більш як на 50% порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року.

Процедура зменшення СК

Рішення про зменшення СК

Його приймають ¾ голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 2 ст. 34п. 3 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ). Щоправда, статутом товариства для прийняття такого рішення може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства, але не менша за більшість голосів (ч. 5 ст. 34 Закону про ТОВ).

Якщо загальні збори приймають рішення про зменшення СК у зв’язку з простроченням унесення вкладу учасником, голоси, що припадають на частку такого учасника, не будуть ураховані під час визначення результатів голосування (ч. 3 ст. 15 Закону про ТОВ).

Повідомлення кредиторів

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення (ст. 19 Закону про ТОВ).

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення вправі звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства:

1) забезпечити виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинити чи виконати зобов’язання перед кредитором;

3) укласти інший договір із кредитором.

У разі невиконання товариством зазначеної вимоги в установлений строк кредитори мають право вимагати у судовому порядку дострокового припинення чи виконання зобов’язань товариством.

Проте якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у зазначений вище строк, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.

Держреєстрація змін до статуту

Очевидно, що зменшення статутного капіталу вимагає внесення змін до статуту, оскільки це призводить до змін складу учасників, їх частки та розміру СК. Такі відомості підлягають унесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (п. 15 ч. 2 ст. 9 Закону № 755). Отже, після прийняття загальними зборами учасників рішення про зменшення розміру СК необхідно звернутися до державного реєстратора для реєстрації відповідних змін.

Про те, які документи слід для цього подати, у якому розмірі сплачувати адміністративний збір та про інші особливості внесення змін до ЄДР, читайте в матеріалі «Збільшення статутного капіталу ТОВ: процедура й облік».

Водночас зверніть увагу: Закон про ТОВ не встановлює граничного строку для повідомлення держреєстратора про зміни в установчих документах. Крім того, Закон про ТОВ не передбачає строку набрання чинності рішенням зборів про зменшення СК. Тож, по суті, таке рішення фактично набуває чинності з дня його прийняття.