Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік та повинен містити інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність.

Мінфін наказом від 14.12.2020 р. № 764 (зареєстровано в Мін’юсті 04.02.2021 р. за №155/35777) затвердив:

 • форму Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній;
 • Порядок заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній.

Наказ № 764 набрав чинності з 19 лютого 2021 року.

Коли подається цей звіт?

Згідно з Порядком, цей звіт подається, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із обставин:

 1. платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 2. материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків-резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 3. відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання Звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 4. між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.

Форма звіту

Звіт складається із таких невід’ємних частин та розділів:

заголовна частина («Загальні відомості») – містить загальні відомості про Звіт, платника податків, який подає звіт, найменування міжнародної групи компаній та період звітування;

основна частина («Окремі звіти в розрізі країн») – представляє собою набір окремих звітів щодо всіх держав (територій), в яких міжнародна група компаній здійснює свою діяльність. Кожен такий звіт складається із таких розділів:

 • розділ I «Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі держав (територій)» Звіту, в якому зазначається інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності міжнародної групи компаній у відповідній державі (території);
 • розділ II «Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі держав (територій)» Звіту, в якому зазначаються відомості про перелік усіх учасників міжнародної групи компаній у відповідній державі (території);
 • частина «Додаткова інформація» Звіту– дозволяє надавати будь-яку коротку інформацію або пояснення, які на думку платника податків вважаються необхідними або які полегшують розуміння обов’язкової інформації, що міститься в основній частині Звіту.

Яку інформацію повинен містити звіт?

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік та повинен містити інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, а саме:

 • назву держави (території) реєстрації;
 • загальну суму доходів (виручки), у тому числі з розбивкою на окремі угоди;
 • суму нарахованого та сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку);
 • розмір статутного капіталу;
 • суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку;
 • чисельність працівників;
 • балансову вартість матеріальних активів;
 • основні види діяльності, що здійснюються учасниками Групи.

Термін подання звіту

Згідно з Порядком,  Звіт подається протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року. У разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік Звіт подається протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Подання платниками податків Звіту вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports).