Коли учасником ТОВ є нерезидент, він зазвичай вносить до статутного не гривні, а іноземну валюту. Як відомо, дві різні валюти не завжди однаково співвідносяться – валютний курс не стабільний.

 

За стандартами бухгалтерського обліку розмір статутного капіталу визначається в гривнях, виникають курсові різниці. Наприклад, Підприємство ухвалило рішення про збільшення статутного капіталу (СК) 08.07.2020 на 36000,0 євро за курсом НБУ 30,4090 грн; у гривневому еквіваленті – 1094724,00 грн.

 

Уносячи зміни до Єдиного державного реєстру було зазначено дані про збільшення статутного капіталу за курсом 30,5359 (курс на дату внесення змін), відповідно у гривневому еквіваленті в ЄДР значиться сума, більша на 4568,4 за встановлену в рішенні.

 

Як відображати в обліку різницю між курсами у випадку, коли еквівалент гривні в рішенні про збільшення статутного капіталу не збігається з еквівалентом гривні в даних Мін’юсту. В цьому випадку здійснюється процедура збільшення статутного капіталу ТОВ через додаткові внески. Але в такому випадку, під час такого збільшення Статутного капіталу рішень загальних зборів учасників має бути два, а не одне.

 

Відповідно до ст. 16 Закону про ТОВ збільшення статутного капіталу товариства допустиме лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. У разі збільшення статутного капіталу через додаткові вклади номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткового вкладу такого учасника.

 

Згідно зі ст. 12 Закону про ТОВ розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може бути додатково визначений у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства. Ані номінальну вартість частки учасника, ані статутний капітал не можуть бути виражені в іноземній валюті.

 

Відповідно до ст. 4 Закону про бухоблік одним із принципів бухгалтерського обліку є єдиний грошовий вимірник, тобто вимірювання й узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюють у єдиній грошовій одиниці. А згідно зі ст. 5 цього ж Закону підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. І лише на вимогу користувачів фінансову звітність може бути додатково перераховано в іноземну валюту.

 

Процедуру збільшення СК через додаткові внески врегульовано у ст. 18 Закону про ТОВ. Згідно із цією статтею учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства через додаткові внески учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

 

У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових внесків визначають:

  • загальну суму збільшення статутного капіталу товариства;
  • коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та
  • запланований розмір статутного капіталу.

 

Це перше рішення, яке фіксує наміри учасників зробити додаткові внески до СК. У цьому разі курс іноземної валюти взагалі не має значення, оскільки йдеться лише про наміри зробити внесок, а не про факт його здійснення.

 

Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, установленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом року з дня ухвалення рішення про залучення додаткових вкладів. Зрозуміло, що в цьому разі курс іноземної валюти, у якій буде зроблено вклад, може змінюватися.

 

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства, можна встановлювати інші строки для внесення додаткових вкладів, можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути додано етап унесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.

 

Протягом місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, установленого відповідно до ст. 18 Закону про ТОВ, загальні збори учасників товариства ухвалюють рішення про:

  • затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
  • затвердження розмірів часток учасників товариства та їхньої номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
  • затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

 

Це вже друге рішення, у якому й має бути відображено розмір частки учасників ТОВ у гривнях з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів. У цьому ж рішенні має бути відображено затверджений розмір збільшеного СК ТОВ.

 

Тож найлогічніше було б застосувати курс євро до гривні саме на день ухвалення такого рішення. Або ж узагалі продати валюту й далі вже оперувати гривневою сумою, яку й вважати вкладом іноземного учасника.

 

Згідно із ч. 5 ст. 17 Закону № 755 для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю потрібно подати такі документи:

  • заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
  • документ про сплату адміністративного збору;
  • один із відповідних документів, зокрема рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників.

 

Подання другого рішення загальних зборів учасників ТОВ разом із відповідною заявою і має на меті надати державному реєстратору інформацію про нові розміри статутного капіталу та часток учасників ТОВ. Функція державного реєстратора полягає у відображенні в ЄДР зазначених цифр.

 

Отже, врегулювати наведену вище розбіжність у розмірах часток учасників у гривнях можна за допомогою викладення другого рішення загальних зборів відповідно до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Інакше кажучи, цифри в зазначеному рішенні та в зазначеній заяві мають збігатися.

 

Питання курсових різниць і відображення їх в обліку врегульовано НП(С)БО 21. Та ці зміни після ухвалення другого рішення вже не повинні впливати на розмір СК та часток учасників.